معیشتوصیت امیر

کلام پدر

 به یقین بدان که تو هرگز به آرزویت دست نخواهی یافت، و از اجل روی نتوانی برتافت، و به راه کسی هستی که پیش از تو می شتافت. پس آنچه را می خواهی آسان گیر و در آنچه به دست می کنی طریق نیک را بپذیر راه چه ...

ادامه مطلب
معیشتوصیت امیر

کلام پدر

 بدان تو در منزلی هستی که از آن رخت خواهی بست، و خانه ای که بیش از روزی چند در آن نتوانی نشست و در راهی هستی که پایانش آخرت است، و شکار مرگی که گریزنده از آن نرهد، و آن را که جوید بدو رسد و از دست ند...

ادامه مطلب
معیشتوصیت امیر

پدر

پس حاجت خود بدو نمایی و آنچه در دل داری پیش او بگشایی، و از اندوه خویش بدو شکایت کنی و خواهی تا غم تو را گشاید و در کارها | یاری ات نماید، و از گنجینه های رحمت او آن را خواهی که بخشیدنش از جز او نیای...

ادامه مطلب
معیشتوصیت امیر

کلام پدر

اگر گناه کردی از توبه ات منع ننموده و در کیفرت شتاب نفرموده، و چون بدو باز گردی سرزنشت نکند، و آنجا که رسوا شدنت سزاست پرده ات را اندرد، و در پذیرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و حساب گناهت را نکشیده، و ا...

ادامه مطلب
معیشتوصیت امیر

کلام پدر

 توشه خود را به اندازه گیر چنانکه تو را رساند و پشتت سبک ماند، و بیش از آنچه توان داری بر پشت خود منه که سنگینی آن بر تو گران آید، و اگر مستمندی یافتی که توشه ات را تا به قیامت برد، و فردا که بدان ن...

ادامه مطلب
معیشتوصیت امیر

کلام پدر

دان که خود پسندی آدمی را از راه راست بگرداند، و خردها را زیان رساند. پس سخت بکوش و گنجور دیگری مشو، و چون راه خویش یافتی چندانکه توانی پروردگارت را فروتن باش و به راه طاعت او رو. و بدان که پیشاپیش تو...

ادامه مطلب